แลกเปลี่ยนเรียนรู้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายวิชา ง30231 ออกแบบผลิตภัณฑ์

writing-guest-postcomment-big

blog-comments

Advertisements
Categories: ข่าว/ประกาศ เกี่ยวกับการเรียนการสอน | 78 ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

78 thoughts on “แลกเปลี่ยนเรียนรู้

Comment navigation

 1. นาย ณัฐพงศ์ เหรียญศิริ

  การออกแบบคือ การวางแผนที่จะสร้าง (เช่นในการเขียนพิมพ์เขียนทางสถาปัตยกรรม, การเขียนแผงวงจร และการเขียนผังปักเย็บ) อย่างไรก็ตามการออกแบบอาจจะกระทำไปพร้อมกับการเขียนแบบได้ (เช่น การปั้นหม้อ, การพัฒนาโปรแกรม และงานกราฟิกดีไซน์)

  ผลิตภัณฑ์คือ สิ่งที่มีรูปร่างหรือมีคุณสมบัติทางกายภาพสามารถจับต้องได้ หรือคือสิ่งที่มนุษย์ผลิตขึ้น เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย, เครื่องจักรอุตสาหกรรม, ยารักษาโรค ฯลฯ

  การออกแบบผลิตภัณฑ์คือ การออกแบบสิ่งของสิ่งหนึ่งให้ดูโดดเด่น โดยใช้กราฟิกในการออกแบบ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย

 2. วณิสตา อุปละ

  การออกแบบ (Design) คือ การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกัน แบบที่คิดออกมาอาจเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริง หรือแบบที่เป็นลักษณะเพื้อฝัน เป็นเพียงนามธรรมก็ได้
  ผลิตภัณฑ์ (Product) คือสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจำเป็นหรือความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วย สิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการ และชื่อเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้า บริการสถานที่ บุคคลหรือความคิด
  การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product’s Design) คือ ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การออกแบบแก้วน้ำให้มีรูปร่างเหมือนรองเท้า เป็นต้น ต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม คือเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ ยังไม่มีใช้แพร่หลายในประเทศหรือยังไม่ได้เปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์ก่อนวันขอรับสิทธิบัตร หรือไม่คล้ายกับแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว

 3. เบญจมาศ เรือนคำ

  ออกแบบ
  คือ การรู้จักวางแผนจัดตั้งขั้นตอน และรู้จักเลือกใช้วัสดุวิธีการเพื่อทำตามที่ต้องการนั้น โดยให้สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบและคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดตามความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมา
  ผลิตภัณฑ์
  คือ สิ่งที่มีรูปร่างหรือมีคุณสมบัติและสามารถจับต้องได้ เป็นสิ่งที่มนุษย์ผลิตขึ้น เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย, เครื่องจักรอุตสาหกรรม, ยารักษาโรค ฯลฯ
  การออกแบบผลิตภัณฑ์
  คือ เป็นการเสริมสร้างความคิด และเพิ่มทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

 4. นันทกร ปินผง 5/4

  ทำให้เรารู้ว่าการออกแบบคืออะไร ผลิตภัณฑ์คืออะไร แล้วความรู้เบื้องต้นต่างๆเกี่ยวกับการออกแบบอีกมากมาย คิคิ

 5. กรุณาพร ชัยเลิศ 5/4

  การออกแบบเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการออกแบบเพคเกจให้ดึงดูดให้คนมาซื้อ

 6. การออกแบบ หมายถึง การนำเอาความคิดสร้างสรรค์มาสร้างให้เกิดชิ้นงาน
  ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ผลิตขึ้นเพื่อใช้สอย
  การออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การออกแบบเพื่อการนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์

 7. คุณากร ปรัตถจริยาวงศ์

  ออกแบบผลิตภัณฑ์คือการที่เราทำผลิตภัณฑ์ออกมาแบบความคิดสร้่างสรรค์ แปลกใหม่ และมีความคิดเป็นของตัวเองไม่ลอกผลงานผู้อื่น

 8. การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกัน แบบที่คิดออกมาอาจเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริง หรือแบบที่เป็นลักษณะเพื่อฝัน เป็นเพียงนามธรรมก็ได้ ผู้ที่ออกแบบจะเรียกว่า นักออกแบบ ซึ่งหมายถึงคนที่ทำงานวิชาชีพในสาขาการออกแบบที่แตกต่างกันไป เช่น นักออกแบบแฟชั่น, นักออกแบบแนวความคิด หรือนักออกแบบเว็บไซต์

 9. นายธนรรถชล จันทร์เเก้วอมร ม.5/3

  1 “การออกแบบ (Design)”
  การรู้จักวางแผนจัดตั้งขั้นตอน และรู้จักเลือกใช้วัสดุวิธีการเพื่อทำตามที่ต้องการนั้น โดยให้สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบและคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดตามความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมา
  2 “ผลิตภัณฑ์ (Product)”
  สิ่งที่ผู้ซื้อได้รับไม่ใช่สิ่งที่ผู้ขายได้ขายไปหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าผลิตภัณฑ์หมายรวมถึง สิ่งที่จับต้องได้ (ตัผลิตภัณฑ์) บริการ ประสบการณ์ เหตุการณ์ บุคคล สถานที่ องค์กร ข้อมูลและแนวความคิด
  3 “การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product’s Design)”
  กระบวนการสร้างสรรค์ประเภทหนึ่งของมนุษย์มีความสวยงามโดดเด่น โดยใช้องค์ประกอบของทฤษฏีต่างๆ และใช้วัสดุนานาชนิดเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสนองความต้องการในการดำรงชีวิตประจำวันให้มีความสะดวกสบายขึ้น หรือเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทางกายภาพ หรือเพื่อพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงขึ้นกว่าเดิม

 10. ศาศวัศ ดวงทิพย์

  การออกแบบ คือการวางแผนที่จะสร้าง (เช่นในการเขียนพิมพ์เขียนทางสถาปัตยกรรม, การเขียนแผงวงจร และการเขียนผังปักเย็บ)

 11. ศุภรินทร์

  การออกแบบ (Design)
  หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกัน โดยมีคามสำคัญอยู่หลายประการ กล่าวคือ ในแง่ของ การวางแผนการทำงาน งานออกแบบจะช่วยให้ การทำงานเป็นไปตามขั้นตอน อย่างเหมาะสมและประหยัดเวลา ดังนั้นอาจถือว่าการออกแบบ คือ การวางแผนการทำงานก็ได้ ในแง่ของการนำเสนอผลงานนั้น ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องมีความ เข้าใจตรงกันอย่างชัดเจน ดังนั้นความสำคัญในด้านนี้ คือ เป็นการสื่อความหมาย เพื่อความเข้าใจระหว่างกัน เป็นสิ่งที่ อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงาน งานบางประเภทอาจมีรายละเอียดมากมายซับซ้อน ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง และผู้พบเห็นมีความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่า ผลงานออกแบบ คือตัวแทนความคิดของผู้ออกแบบ ได้ทั้งหมดนั่นเอง
  คำนิยามความหมายของคำว่า การออกแบบ มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้คำนิยามแตกต่างกันออกไปตามความเชื่อ และความเข้าใจ
  ผลิตภัณฑ์ (Product)
  หมายถึง สิ่งที่มีรูปร่างหรือมีคุณสมบัติทางกายภาพสามารถจับต้องได้ หรือคือสิ่งที่มนุษย์ผลิตขึ้น เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย, เครื่องจักรอุตสาหกรรม, ยารักษาโรค ฯลฯ
  การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
  เป็นการออกแบบเพื่อนำมาใช้สอยในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการผลิตจำนวนมาก ในรูปสินค้า เพื่อให้ผ่านไปยังผู้ซื้อ ผู้บริโภคในวงกว้าง คือการผลิต ผลิตภัณฑ์ ชนิดต่าง ๆ ซึ่ง มีขอบเขตกว้างขวางมาก และแบ่งออกได้มากมาย หลายลักษณะ นักออกแบบรับผิดชอบเกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามของ ผลิตภัณฑ์ งานออกแบบ ประเภทนี้ได้แก่ งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์, งานออกแบบครุภัณฑ์, งานออกแบบเครื่องสุขภัณฑ์, งานออกแบบเครื่องใช้สอยต่างๆ, งานออกแบบเครื่องประดับ อัญมณี, งานออกแบบเครื่องแต่งกาย, งานออกแบบภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์, งานออกแบบผลิตเครื่องมือต่าง ๆ ฯลฯ

 12. นาย สรพงศ์ ไวยโภคา

  +การออกแบบ = การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้

  ผลิตภัณฑ์ = สิ่งที่นำเสนอแก่ตลาดเพื่อให้เกิดความสนใจ การซื้อ การใช้ หรือการบริโภค

  การออกแบบผลิตภัณฑ์ = กระบวนการสร้างสรรค์ประเภทหนึ่งของมนุษย์มีความสวยงามโดดเด่น โดยใช้องค์ประกอบของทฤษฏีต่างๆ

 13. พัสกร ประกอบของ

  การออกแบบ คือ การใช้ความคิดมาสร้างสรรค์ผลงานให้น้ำมาใช้ได้จริง ทำให้เกิดประโยชน์

 14. กมลภัทร คำปัญญา

  การออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ รูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างไปจากเดิม

 15. นนนี่

  การออกแบบ (Design)
  หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกัน โดยมีคามสำคัญอยู่หลายประการ กล่าวคือ ในแง่ของ การวางแผนการทำงาน งานออกแบบจะช่วยให้ การทำงานเป็นไปตามขั้นตอน อย่างเหมาะสมและประหยัดเวลา ดังนั้นอาจถือว่าการออกแบบ คือ การวางแผนการทำงานก็ได้ ในแง่ของการนำเสนอผลงานนั้น ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องมีความ เข้าใจตรงกันอย่างชัดเจน ดังนั้นความสำคัญในด้านนี้ คือ เป็นการสื่อความหมาย เพื่อความเข้าใจระหว่างกัน เป็นสิ่งที่ อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงาน งานบางประเภทอาจมีรายละเอียดมากมายซับซ้อน ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง และผู้พบเห็นมีความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่า ผลงานออกแบบ คือตัวแทนความคิดของผู้ออกแบบ ได้ทั้งหมดนั่นเอง
  คำนิยามความหมายของคำว่า การออกแบบ มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้คำนิยามแตกต่างกันออกไปตามความเชื่อ และความเข้าใจ
  1. การออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง กระบวนการสร้างสรรค์ประเภทหนึ่งของมนุษย์มีความสวยงามโดดเด่น โดยใช้องค์ประกอบของทฤษฏีต่างๆ และใช้วัสดุนานาชนิดเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสนองความต้องการในการดำรงชีวิตประจำวันให้มีความสะดวกสบายขึ้น หรือเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทางกายภาพ หรือเพื่อพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงขึ้นกว่าเดิม

  2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การรู้จักวางแผนเป็นขั้นตอน และรู้จักเลือกใช้วัสดุ และวิธีการทำ ให้สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบและคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิด ตามความคิดสร้างสรรค์

  3. การออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อื่น
  สามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกัน

 16. เนติเสฎฐี ธาตุอินจันทร์

  การออกแบบผลิตภัณฑ์หมายถึงการออกแบบวางแผนการสร้างผลงานโดยมีหลักการและใช้ความคิดสร้างสรรค์

 17. พงศ์ภรณ์ จองคำ

  การออกแบบ (อังกฤษ: design) คือการวางแผนที่จะสร้าง (เช่นในการเขียนพิมพ์เขียนทางสถาปัตยกรรม, การเขียนแผงวงจร และการเขียนผังปักเย็บ) อย่างไรก็ตามการออกแบบอาจจะกระทำไปพร้อมกับการเขียนแบบได้ (เช่น การปั้นหม้อ, การพัฒนาโปรแกรม และงานกราฟิกดีไซน์)
  ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่นำเสนอแก่ตลาดเพื่อให้เกิดความสนใจ การซื้อ การใช้ หรือการบริโภค ซึ่งสามารถตอบสนองความจำเป็นและความต้องการได้
  การออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง กระบวนการสร้างสรรค์ประเภทหนึ่งของมนุษย์มีความสวยงามโดดเด่น โดยใช้องค์ประกอบของทฤษฏีต่างๆ และใช้วัสดุนานาชนิดเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสนองความต้องการในการดำรงชีวิตประจำวันให้มีความสะดวกสบายขึ้น หรือเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทางกายภาพ หรือเพื่อพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงขึ้นกว่าเดิม

 18. ศตายุ เศรษฐกิจ

  ออกแบบ หมายถึง การถ่ายทอดความคิดมาเป็นผลงาน

 19. กันติทัต ทะแกล้วพันธุ์

  การออกแบบ คือ การแสดงความคิดเห็นของเราให้ผุ้อื่นรู้ในรูปแบบต่างๆ

 20. ณภัทร พิทาคำ

  การออกแบบ คือศาสตร์แห่งความคิด และต้องใช้ศิลป์ร่วมด้วย เป็นการสร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ เพื่อสนองต่อจุดมุ่งหมาย และนำกลับมาใช้งานได้อย่างน่าพอใจ ความน่าพอใจนั้น อาปาจาเห่

 21. ปณิธาน ยกคำจู

  การออกแบบ คือ โดยใช้กระบวนการความคิดมาสร้างเป็นผลงาน อาจนำเทคโนโลยีช่วยเพื่อความสะดวก

 22. นาย วรพล บุญทวี

  การออกแบบ คือ การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ให้ผู้อื่นเห็น

 23. นภัสกร บุญศรี

  ความหมาย
  การออกแบบ
  :คือการวางแผนที่จะสร้าง และ การเขียนแบบก่อนที่จะลงมือทำ
  ผลิตภัณฑ์
  :สิ่งเกิดขึ้นจากการผลิต(ชิ้นงาน)
  การออกแบบผลิตภัณฑ์
  :การออกแบบเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจากการออกแบบ(ชิ้นงานจากการออกแบบ)

Comment navigation

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .