แลกเปลี่ยนเรียนรู้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายวิชา ง30231 ออกแบบผลิตภัณฑ์

writing-guest-postcomment-big

blog-comments

Advertisements
Categories: ข่าว/ประกาศ เกี่ยวกับการเรียนการสอน | 48 ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

48 thoughts on “แลกเปลี่ยนเรียนรู้

 1. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ หรือสอบถามเกี่ยวกับการเรียนรายวิชา ง30231 ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้นะครับ

  • นางสาวจารวีกร อุดคำมี ม.5/4 เลขที่ 33

   การออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ การใช้ความคิดสร้างสรรค์มาออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้สวยงามและใช้งานได้จริง

 2. เสฎฐวุฒิ บุญสุข

  ความหมายของการออกแบบผลิตภัณฑ์ : กระบวนการสร้างสรรค์ประเภทหนึ่งของมนุษย์มีความสวยงามโดดเด่น โดยใช้องค์ประกอบของทฤษฏีต่างๆ และใช้วัสดุนานาชนิดเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสนองความต้องการในการดำรงชีวิตประจำวันให้มีความสะดวกสบายขึ้น หรือเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทางกายภาพ หรือเพื่อพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงขึ้นกว่าเดิม การรู้จักวางแผนเป็นขั้นตอน และรู้จักเลือกใช้วัสดุ และวิธีการทำ ให้สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบและคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิด ตามความคิดสร้างสรรค์

 3. ณัฐนนท์ วงค์โปทา

  ความหมายของการออกเเบบผลิตภัณฑ์ คือการออกเเบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมีความเเปลกใหม่เเละความคิดสร้างสรรค์ให้ทันสมัยตลอดเวลา

 4. การออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การที่ออกแบบเพื่อทำให้เกิดความน่าสนใจ

 5. สุรณัฐ กันเงิน

  การออกเเบบผลิตภัณฑ์หมายถึง การคิดออกเเบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นรูปร่างก่อนที่จะสร้างจริง

 6. ความหมายของการออกแบบผลิตภัณฑ์
  ความหมายของการออกแบบ มีผู้ให้คำนิยามของคำว่าการออกแบบไว้ดังนี้ การออกแบบ คือ กระบวนการสร้างสรรค์ประเภทหนึ่งของมนุษย์มีความสวยงามโดดเด่น โดยใช้องค์ประกอบของทฤษฏีต่างๆ และใช้วัสดุนานาชนิดเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสนองความต้องการในการดำรงชีวิตประจำวันให้มีความสะดวกสบายขึ้น หรือเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทางกายภาพ หรือเพื่อพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงขึ้นกว่าเดิม การออกแบบ หมายถึง การรู้จักวางแผนเป็นขั้นตอน และรู้จักเลือกใช้วัสดุ และวิธีการทำ ให้สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบและคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิด ตามความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ หมายถึง การปรับปรุงผลงาน หรือสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสม มีความแปลกใหม่เพิ่มขึ้น เช่น เก้าอี้นั่งที่ใช้มานานๆ เราสามารถปรับปรุง ให้เป็นรูปแบบใหม่ สวยงาม แปลกกว่าเดิม แต่ยังคงความสะดวกสบายในการใช้งาน เหมือนได้เดิมหรือดีกว่าเดิม เป็นต้น การออกแบบ หมายถึง การรวบรวมหรือการจัดองค์ประกอบทั้งที่เป็น 2 มิติ และ3มิติเข้าด้วยกันอย่างมีหลักเกณฑ์โดยนำองค์ประกอบของการออกแบบมาคิด รวมกันและคำนึงถึง ประโยชน์ใช้สอย ความงามอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของการออกแบบ การออกแบบเป็นศิลปะของมนุษย์ เกิดจากการสร้างค่านิยมทาง ความงามและสนองคุณประโยชน์ทางกายภาพให้แก่มนุษย์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการประกอบกิจการ เพราะการออกแบบจะส่งผลต่อการอยู่รอดของผู้ประกอบการ และเป็นตัวกำหนด แนวทางของการตลาด ในการเจาะกลุ่มเป้าหมายจะมีผลต่อวิธีการสั่งซื้อวัตถุดิบ รวมถึงการผลิต และการขนส่ง รวมถึงมีผลต่อเนื่องไปถึงสายสัมพันธ์กับผู้ขาย ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรมีความเข้าใจและ มีความชัดเจนในเรื่องต่อไปนี้ 1) ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ 2) คุณภาพที่แตกต่าง (จะนำเสนอสินค้าหรือบริการ ให้เป็นที่น่าพอใจได้อย่างไร) 3) เครื่องหมายการค้าและตรายี่ห้อ (จะทำให้กลุ่มเป้าหมายจดจำ และชื่นชอบสินค้าหรือบริการที่นำเสนอได้อย่างไร) ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ หมายถึง กลุ่ม ประเภท และจำนวนรายการของสินค้า หรือบริการที่กิจการนำเสนอ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยคำนึงถึงความหลากหลายของลูกค้า ควบคู่ไปกับความสามารถของกิจการในการ ตอบสนอง ความต้องการเหล่านั้น โดยทั่วไปผู้ประกอบการต้องตัดสินใจว่า ควรจะมี สินค้ากี่ประเภท และกี่รายการ ที่จะนำเสนอให้กลุ่มเป้าหมาย การตัดสินใจดังกล่าวคือการกำหนดองค์ประกอบของส่วนประสมผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ด้าน คือ 1. ความกว้างของส่วนประสมผลิตภัณฑ์ ได้แก่ จำนวนสายผลิตภัณฑ์ หมายถึง กลุ่มของสินค้า หรือบริการ ที่มีลักษณะ และวัตถุประสงค์การ ใช้งานที่แตกต่างกัน สินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือมีวัตถุประสงค์การใช้งาน คล้ายคลึงกัน มักถูกจัดไว้ในสายผลิตภัณฑ์เดียวกันสินค้าที่แตกต่างกันมักถูกจัดไว้ คนละสายผลิตภัณฑ์ เช่น สายผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร ประกอบด้วยแชมพู สมุนไพรสูตรต่างๆ สายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร ก็จะประกอบ ด้วยเครื่องดื่ม สมุนไพรรสชาดต่างๆ ดังนั้นความกว้างของส่วนประสมผลิตภัณฑ์จึงเท่ากับจำนวนผลิตภัณฑ์ที่มี 2. ความยาวของส่วนประสมผลิตภัณฑ์ หมายถึง จำนวนประเภท ของสินค้าที่แตกต่างกันอยู่ภายใต้สายผลิตภัณฑ์เดียวกัน ตัวอย่างเช่น สายผลิต ภัณฑ์แชมพูสมุนไพร ประกอบด้วย แชมพูสูตรว่านหางจระเข้ สูตรดอกอัญชันและ สูตรประคำดีควายความยาวรวมของส่วนประสมผลิตภัณฑ์จึงเท่ากับผลรวมของ จำนวนรายการทุกรายการภายใต้สายผลิตภัณฑ์ทุกสายผลิตภัณฑ์ 3. ความลึกของส่วนประสมผลิตภัณฑ์ จำนวนรายการของสินค้า แต่ละประเภทในแต่ละสายผลิตภัณฑ์ เช่น แชมพูสูตรว่านหางจระเข้ มีด้วยกัน 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กความลึกรวมของส่วน ประสม ผลิตภัณฑ์ จึงเท่ากับผลรวมของจำนวนรายการทุกรายการ ภายใต้สายผลิตภัณฑ์ ทุกสายผลิตภัณฑ์ ความยาวของส่วนประสมผลิตภัณฑ์ แชมพูสระผมสมุนไพรนานาชนิด เป้าหมายสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์คืออะไร? เป้าหมายสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือการได้งานออกแบบที่ดี งานออกแบบที่ดี เมื่อนำเข้าสู่ กระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ์จึงมีความสำคัญดังนี้ 1. ความสำคัญ ในด้านคุณค่าทาง ศิลปะ งานออกแบบที่ดีทำให้ผลิตภัณฑ์ มีความงามดึงดูดใจ สามารถตอบสนอง รสนิยมของผู้บริโภคได้ 2. มีประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม มีการเลือกวัสดุที่ดีเพื่อนำเข้าสู่ กระบวน การผลิตที่มีประสิทธิภาพลงทุนน้อย แต่มีปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 3. มีคุณภาพทางการบริโภค ผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบที่ดี มีการใช้วัสดุที่ดีมีกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้ผลิตภัณฑ์มีความคงทนและ มีความปลอดภัยในการใช้สอย 4. มีศักยภาพในการแข่งขันทางพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ที่มีความงาม ความ คงทนและความปลอดภัยจะเป็นที่ต้องการของตลาดทำให้มียอดขายสูงสามารถแข่งขัน ทางการค้ากับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันของบริษัทอื่น 5. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เมื่อบริษัทมีกำไรจากการขายผลิตภัณฑ์ ที่มีการออกแบบที่ดี บริษัทจะนำผลกำไรมาลงทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมหรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์เดิม 6. มีศักยภาพในการรักษาลูกค้าเดิม การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมหรือการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวพันกันขึ้นด้วยการออกแบบที่ดีจะช่วยให้บริษัทสามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ ในขณะเดียวกันบริษัทยังสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ที่มีรสนิยมอย่างเดียวกันได้ด้วย 7. มีการพยากรณ์ที่ดี เป็นที่คาดหมายกันว่าสินค้าที่มีการออกแบบไม่ดี จะไม่ค่อยได้รับการยอมรับของประชาชนในทางตรงกันข้ามสินค้าที่มีการออกแบบ ที่ดีจะได้รับการยอมรับ ทำให้การพยากรณ์เป็นไปในทางที่พึงประสงค์ 8. มีการรับรองคุณภาพตามระบบ ISO 9000 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ได้รับ ประกันคุณภาพ มีการควบคุมการออกแบบกระบวนการผลิตการตรวจและการทดสอบลักษณะและคุณลักษณะโดยรวมของผลิตภัณฑ์และแสดงให้เห็นได้ ทำให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ 9. มีการคิดค้นสิ่งใหม่ เมื่อมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกและแตกต่างไปจากเดิมตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงระดับมาก เป็นต้นว่า บริษัทผลิตรถยนต์จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยกับรถยนต์รุ่นเดิมอยู่เสมอ เพื่อให้กลายเป็นรถยนต์รุ่นใหม่พร้อมกับราคาที่เพิ่มสูงขึ้น 10. มีการพัฒนาทีมงานในการออกแบบ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง นักออกแบบด้วยกัน และทำงานร่วมกับบุคลากรฝ่ายการตลาด วิศวกร ฝ่ายผลิต คนงานรวมทั้งผู้บริหารองค์การ ซึ่งทำให้มีการระดมความคิดนำไปสู่การคิดค้น สิ่งใหม่ 11. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีการออกแบบที่ดี เป็นการสร้างภาพพจน์ ที่ดีให้กับบริษัทๆ จะได้รับการยกย่อง ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ต้องการของ ลูกค้าอยู่เสมอ 12. การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้ได้สินค้าที่มีทั้งปริมาณและ คุณภาพและมียอดขายสูง เนื่องมาจากการออกแบบที่ดี มีส่วนช่วยให้องค์การบรรลุ เป้าหมายทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจ
  (น.ส.อังคณา โปธา 506)

 7. ความหมายของการออกแบบ มีผู้ให้คำนิยามของคำว่าการออกแบบไว้ดังนี้ การออกแบบ คือ กระบวนการสร้างสรรค์ประเภทหนึ่งของมนุษย์มีความสวยงามโดดเด่น โดยใช้องค์ประกอบของทฤษฏีต่างๆ และใช้วัสดุนานาชนิดเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสนองความต้องการในการดำรงชีวิตประจำวันให้มีความสะดวกสบายขึ้น หรือเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทางกายภาพ หรือเพื่อพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงขึ้นกว่าเดิม การออกแบบ หมายถึง การรู้จักวางแผนเป็นขั้นตอน และรู้จักเลือกใช้วัสดุ และวิธีการทำ ให้สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบและคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิด ตามความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ หมายถึง การปรับปรุงผลงาน หรือสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสม มีความแปลกใหม่เพิ่มขึ้น เช่น เก้าอี้นั่งที่ใช้มานานๆ เราสามารถปรับปรุง ให้เป็นรูปแบบใหม่ สวยงาม แปลกกว่าเดิม แต่ยังคงความสะดวกสบายในการใช้งาน เหมือนได้เดิมหรือดีกว่าเดิม เป็นต้น การออกแบบ หมายถึง การรวบรวมหรือการจัดองค์ประกอบทั้งที่เป็น 2 มิติ และ3มิติเข้าด้วยกันอย่างมีหลักเกณฑ์โดยนำองค์ประกอบของการออกแบบมาคิด รวมกันและคำนึงถึง ประโยชน์ใช้สอย ความงามอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของการออกแบบ การออกแบบเป็นศิลปะของมนุษย์ เกิดจากการสร้างค่านิยมทาง ความงามและสนองคุณประโยชน์ทางกายภาพให้แก่มนุษย์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการประกอบกิจการ เพราะการออกแบบจะส่งผลต่อการอยู่รอดของผู้ประกอบการ และเป็นตัวกำหนด แนวทางของการตลาด ในการเจาะกลุ่มเป้าหมายจะมีผลต่อวิธีการสั่งซื้อวัตถุดิบ รวมถึงการผลิต และการขนส่ง รวมถึงมีผลต่อเนื่องไปถึงสายสัมพันธ์กับผู้ขาย ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรมีความเข้าใจและ มีความชัดเจนในเรื่องต่อไปนี้ 1) ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ 2) คุณภาพที่แตกต่าง (จะนำเสนอสินค้าหรือบริการ ให้เป็นที่น่าพอใจได้อย่างไร) 3) เครื่องหมายการค้าและตรายี่ห้อ (จะทำให้กลุ่มเป้าหมายจดจำ และชื่นชอบสินค้าหรือบริการที่นำเสนอได้อย่างไร) ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ หมายถึง กลุ่ม ประเภท และจำนวนรายการของสินค้า หรือบริการที่กิจการนำเสนอ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยคำนึงถึงความหลากหลายของลูกค้า ควบคู่ไปกับความสามารถของกิจการในการ ตอบสนอง ความต้องการเหล่านั้น โดยทั่วไปผู้ประกอบการต้องตัดสินใจว่า ควรจะมี สินค้ากี่ประเภท และกี่รายการ ที่จะนำเสนอให้กลุ่มเป้าหมาย การตัดสินใจดังกล่าวคือการกำหนดองค์ประกอบของส่วนประสมผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ด้าน คือ 1. ความกว้างของส่วนประสมผลิตภัณฑ์ ได้แก่ จำนวนสายผลิตภัณฑ์ หมายถึง กลุ่มของสินค้า หรือบริการ ที่มีลักษณะ และวัตถุประสงค์การ ใช้งานที่แตกต่างกัน สินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือมีวัตถุประสงค์การใช้งาน คล้ายคลึงกัน มักถูกจัดไว้ในสายผลิตภัณฑ์เดียวกันสินค้าที่แตกต่างกันมักถูกจัดไว้ คนละสายผลิตภัณฑ์ เช่น สายผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร ประกอบด้วยแชมพู สมุนไพรสูตรต่างๆ สายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร ก็จะประกอบ ด้วยเครื่องดื่ม สมุนไพรรสชาดต่างๆ ดังนั้นความกว้างของส่วนประสมผลิตภัณฑ์จึงเท่ากับจำนวนผลิตภัณฑ์ที่มี 2. ความยาวของส่วนประสมผลิตภัณฑ์ หมายถึง จำนวนประเภท ของสินค้าที่แตกต่างกันอยู่ภายใต้สายผลิตภัณฑ์เดียวกัน ตัวอย่างเช่น สายผลิต ภัณฑ์แชมพูสมุนไพร ประกอบด้วย แชมพูสูตรว่านหางจระเข้ สูตรดอกอัญชันและ สูตรประคำดีควายความยาวรวมของส่วนประสมผลิตภัณฑ์จึงเท่ากับผลรวมของ จำนวนรายการทุกรายการภายใต้สายผลิตภัณฑ์ทุกสายผลิตภัณฑ์ 3. ความลึกของส่วนประสมผลิตภัณฑ์ จำนวนรายการของสินค้า แต่ละประเภทในแต่ละสายผลิตภัณฑ์ เช่น แชมพูสูตรว่านหางจระเข้ มีด้วยกัน 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กความลึกรวมของส่วน ประสม ผลิตภัณฑ์ จึงเท่ากับผลรวมของจำนวนรายการทุกรายการ ภายใต้สายผลิตภัณฑ์ ทุกสายผลิตภัณฑ์ ความยาวของส่วนประสมผลิตภัณฑ์ แชมพูสระผมสมุนไพรนานาชนิด เป้าหมายสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์คืออะไร? เป้าหมายสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือการได้งานออกแบบที่ดี งานออกแบบที่ดี เมื่อนำเข้าสู่ กระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การออกแบบผลิตภัณฑ์จึงมีความสำคัญดังนี้ 1. ความสำคัญ ในด้านคุณค่าทาง ศิลปะ งานออกแบบที่ดีทำให้ผลิตภัณฑ์ มีความงามดึงดูดใจ สามารถตอบสนอง รสนิยมของผู้บริโภคได้ 2. มีประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม มีการเลือกวัสดุที่ดีเพื่อนำเข้าสู่ กระบวน การผลิตที่มีประสิทธิภาพลงทุนน้อย แต่มีปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 3. มีคุณภาพทางการบริโภค ผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบที่ดี มีการใช้วัสดุที่ดีมีกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้ผลิตภัณฑ์มีความคงทนและ มีความปลอดภัยในการใช้สอย 4. มีศักยภาพในการแข่งขันทางพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ที่มีความงาม ความ คงทนและความปลอดภัยจะเป็นที่ต้องการของตลาดทำให้มียอดขายสูงสามารถแข่งขัน ทางการค้ากับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันของบริษัทอื่น 5. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เมื่อบริษัทมีกำไรจากการขายผลิตภัณฑ์ ที่มีการออกแบบที่ดี บริษัทจะนำผลกำไรมาลงทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมหรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์เดิม 6. มีศักยภาพในการรักษาลูกค้าเดิม การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมหรือการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวพันกันขึ้นด้วยการออกแบบที่ดีจะช่วยให้บริษัทสามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ ในขณะเดียวกันบริษัทยังสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ที่มีรสนิยมอย่างเดียวกันได้ด้วย 7. มีการพยากรณ์ที่ดี เป็นที่คาดหมายกันว่าสินค้าที่มีการออกแบบไม่ดี จะไม่ค่อยได้รับการยอมรับของประชาชนในทางตรงกันข้ามสินค้าที่มีการออกแบบ ที่ดีจะได้รับการยอมรับ ทำให้การพยากรณ์เป็นไปในทางที่พึงประสงค์ 8. มีการรับรองคุณภาพตามระบบ ISO 9000 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ได้รับ ประกันคุณภาพ มีการควบคุมการออกแบบกระบวนการผลิตการตรวจและการทดสอบลักษณะและคุณลักษณะโดยรวมของผลิตภัณฑ์และแสดงให้เห็นได้ ทำให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ 9. มีการคิดค้นสิ่งใหม่ เมื่อมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกและแตกต่างไปจากเดิมตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงระดับมาก เป็นต้นว่า บริษัทผลิตรถยนต์จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยกับรถยนต์รุ่นเดิมอยู่เสมอ เพื่อให้กลายเป็นรถยนต์รุ่นใหม่พร้อมกับราคาที่เพิ่มสูงขึ้น 10. มีการพัฒนาทีมงานในการออกแบบ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง นักออกแบบด้วยกัน และทำงานร่วมกับบุคลากรฝ่ายการตลาด วิศวกร ฝ่ายผลิต คนงานรวมทั้งผู้บริหารองค์การ ซึ่งทำให้มีการระดมความคิดนำไปสู่การคิดค้น สิ่งใหม่ 11. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีการออกแบบที่ดี เป็นการสร้างภาพพจน์ ที่ดีให้กับบริษัทๆ จะได้รับการยกย่อง ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ต้องการของ ลูกค้าอยู่เสมอ 12. การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้ได้สินค้าที่มีทั้งปริมาณและ คุณภาพและมียอดขายสูง เนื่องมาจากการออกแบบที่ดี มีส่วนช่วยให้องค์การบรรลุ เป้าหมายทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจ

 8. การออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ การใช้ความคิดสร้างสรรค์มาออกแบบสิ่งของต่างๆให้สวยงามและใช้งานได้จริง

 9. ธวัลรัตน์ จันต๊ะ(5/5)

  ออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การออกแบบสิ่งของเครืื่องใช้ต่างๆที่สำคัญกับเราในชีวิตประจำวันให้สวยยงามน่าใช้และใช้ง่ายเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย ให้มากขึ้น

 10. น.ส. ธัญลักษณ์ ครองระวะ (5/11.15)

  น่าจะเป็ฯการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง

 11. ศุภณัฐ ภักดี ( ม.5/5 )

  การออกเเบบ สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์ ในการทำงาน

 12. นาย ธนกฤต สมฤทธิ์

  การออกแบบผลิตภัณฑ์ คือการออกแบบเกี่ยวกับสิ่งของที่ใช้บรรจุสิ่งต่างๆตามขนาดและวัสดุผลิตภัณฑ์

 13. น.ส.ณัฐพร อะมูล

  เป็นการใช้โปรแกรมในการออกแบบและทำงานให้เสร็จลุล่วง

 14. ยุทธพงศ์ ธนาธิวัตร

  การออกแบบผลิตภัณฑ์มีกี่โปรแกรมที่สามารถ ออกแบบได้อย่างเต็มรูปแบบครับ??

 15. โยษิตา ( 5/5 )

  คือการใช้จินตนาการมาสร้างสรรค์ให้เป็นแบบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 16. รัตนวลี อรินต๊ะ (5/11 07)

  การออกแบบหรือดีไซน์ผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มีความเป็นเอกลักษณ์ ความสวยงาม ไม่ซ้ำผู้อื่น เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง

 17. ศรัณยู จีจู ม.5/4 เลขที่ 48

  คือการคิดสร้างสรรค์สิ่งของเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตสิ่งของหรือประดิษฐ์สิ่งของในขั้นต่อไป

 18. ปัทมา ปัทมอดิสัย

  การออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึงการที่เราออกแบบเครื่องใช้ข้าวของสิ่งของต่างๆที่เป็นของเราเองเราสามารถออกแบบให้เป็นไปตามรูปแบบที่เราต้องการเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือเพื่อใช้ประโยชน์ก็ได้

 19. นาย จิรภพ ตันสุ (5/3 เลขที่ 2)

  ออกแบบผลิตภัณฑ์หมายถึง : การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน,ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดและมีรูปร่างสีสันถูกใจผู้ใช้

 20. วัชพล สุวรรณศรี

  การออกแบบผลิตภัณฑ์ คือการ นำความคิดสร้างสรรค์ นำมาใช้ในการออกเเบบสิ่งงานหนึ่งให้ได้ผลงานออกมา

 21. การสร้างสรรค์ผลงานจากจินตนาการของเราให้เป็นรูปธรรมโดยใช้โปรแกรม/เทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)สร้างขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑร์ที่สวยงานและสมบูรณ์ที่สุด

 22. ชื่อนางสาว ศศิชา วิญญรัตน์ เลขที่34 ชั้นม.5/4

  ออกแบบผลิตภัณฑ์ในความคิดของฉันคือการที่เราต้องการจะสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วเราจะออกแบบผลิตภัณฑ์แบบตามที่เราต้องการและไม่ซ้ำกับคนอื่นเพื่อเป็นสิ่งแปลกใหม่โดยการออกแบบมีหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการวาดออกแบบหรือจะใช้โปรแกรมออกแบบ ทั้งนี้ออกแบบผลิตภัณฑ์คือการใช้จินตนาการของเราเองออกแบบผลิตภัณฑ์

 23. กีรฏิยา 5/7

  เป็นวิชาที่น่าสนใจและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบผลิตภัณท์สามารถสร้างสรรค์ได้มากขึ้น

 24. พลพุทธ เข็มนาค 29 5/4

  ได้ ดีไซด์ สิ่งของในสไตล์ตัวเอง โดยที่ครูไม่กำหนดหัวข้อที่รัดกุมเกินไป สามารถให้เด็กๆได้ออกแบบอย่างอิสระ

 25. สุจารี กาญจนกฤต (5/11 04)

  การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

 26. นาย ณัฐนนท์ เตชะนา (ชั้น 5/5 เลขที่34)

  แอร์เย็นมากๆครับ เรียนสนุกดีครับ ขอเกรด 4 eiei

 27. นายวงศธร ขันแยงปัน

  การออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ การสร้างสรรค์ผลงานอย่างหนึ่งขึ้นมาโดยเกิดจากจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ออกแบบ เพื่อให้ผู้อุปโภค บริโภค เกิดความสนใจในตัวผลงานที่สร้างออกมา

 28. ธนวัฒน์ พูลสวัสดิ์ (ม.5/3 เลขที่18)

  ออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การถ่ายทอดความคิดออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้มีความสวยงามโดดเด่นและเหมาะต่อการใช้งาน เพื่อความสะดวกสบายต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน

 29. โยษิตา จีรประภาพงศ์ ม.5/4 เลขที่44

  เกี่ยวกับการออกแบบแพ็คเกจของสิ่งต่างๆในแบบของตัวเอง ดดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้ดูโดดเด่นและน่าสนใจ

 30. นางสาว ปภัสรา เรือนคำ เลขที่ 22 ม.5/4

  การออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การสร้างสรรค์จินตนาออกมาผ่านผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีสีสันและความสวยงามน่าใช้มากขึ้น เพื่อชักจูงให้ผู้บริโภคมีความต้องการในตัวของผลิตภัณฑ์มากขึ้น หรืออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า

 31. นาย ชานนท์ ตาเมืองมูล

  ครูเอ็ดดี้เป็นศรี แอร์เย็น เป็นสง่า ยุพราชล้วนงามตา งามล้ำค่า นครพิงค์

 32. วรัญชัย ศรีสุวรรณ 5/10

  รู้สึกดีครับที่ได้คิดผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเอง

 33. นัทธงพงศ์ กุณาปัน 5/10

  ออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่เป็นตัวของเราเอง

 34. นารีรัตน์ แซ่ลี ม.5/4 เลขที่37

  คือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบรูปแบบสิ่งของที่ต้องการให้ออกมาตามความต้องการของเราๅ

 35. นางสาวสิรินดา ผลบุญ ม.5/3 เลขที่ 43

  การออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ การใช้ความคิดในเชิงสร้างสรรค์ ประยุกต์กับยุคสมัย ให้เกิดงานเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมา

 36. นาย นฤสรรณ์ กุณฑลบุตร ม.5/10 เลขที่41

  หมายถึง สินค้า หรือบริการ ที่ผู้ประกอบการสามารถผลิต หรือ จัดหาเพื่สนองความต้องการของ ตลาดได้ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ตัวสินค้ารวมกับความพึงพอใจ และผลประโยชน์อื่นที่ผู้บริโภคได้รับจาก การซื้อสินค้านั้น
  รวมถึงการบรรจุหีบห่อ และยี่ห้อผลิตภัณฑ์ที่นำออกสู่ตลาด ต้องมีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับ ของผู้บริโภค

 37. ธนนันท์ เชาว์ดี 5/5 เลขที่ 25

  เป็นการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์

 38. ภูมินทร์ ดีพิจารณ์ 5/5เลขที่13

  อยากเรียนการออกแบบมากครับ

 39. กศิชาพัทธ์

  การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆด้วยทักษะและไอเดียที่มีอยู่ ให้เหมาะสมกับจุดประสงค์และความต้องการของผลิตภัณฑ์และผ้ที่ต้องการผลิดภัฒน์นั้นๆ

 40. นางสาว ธัญญลักษณ์ นาคคำ

  คือการใช้โปรแกรมกราฟฟิกในการออกแบบสิ่งต่างๆโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การทักษะต่างๆในด้านคอมพิวเตอร์

 41. ปรเมษฐ ยะฉิ้น 5/10

  ผมอยากออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความคิดของตนเองหรือส่วนรวมและเห็นผลงานการออกแบบต่างๆจากคนอื่น

 42. นรินทร์ แซ่เซียว

  ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่มีรูปร่างหรือมีคุณสมบัติและสามารถจับต้องได้ เป็นสิ่งที่มนุษย์ผลิตขึ้น เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย, เครื่องจักรอุตสาหกรรม, ยารักษาโรค ฯลฯ

 43. การออกแบบ คือ การที่เราได้ระดมความรู้และความคิดสร้างสรรค์จากในหัวให้ออกมาเป็นรูป เป็นภาพ ฯลฯ ข้างนอก

 44. ปานฤทัย มงคลนำ (5/5)

  การออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง การคิด การสร้างสรรค์ การวางแผน รูปแบบลักษณะของผลิตภัณฑ์ ออกมาเป็นผลงาน

 45. ธีรภัทร ทานสุพรรณ(5/10)

  การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นการเสริมสร้างความคิด และเพิ่มทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

 46. ศลิษา คุณยศิ่ง ม.5/7

  วิชานี้ก็ดูน่าสนใจ เพราะในปัจจุบันการออกแบบก้มีให้เห็นอยู่ทั่วไป เช่น ป้ายโฆษณา โลโก้ ดังนั้นวิชานี้จึงมีประโยชน์มากในการใช้โปรแกรมจากคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบงานต่างๆ

 47. นางสาว นัฐวรรณ อุปนันไชย

  คือ การออกแบบสิ่งของสิ่งหนึ่งให้ดูโดดเด่น โดยใช้กราฟิกในการออกแบบ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.